Zlecenie wykonania usługi

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów, zleceniobiorców oraz innych osób współpracujących z firmą

TRASTAL Jan Tracz, Krzysztof Tracz s.c. z siedzibą w Tajęcinie.

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.),  zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TRASTAL Jan Tracz Krzysztof Tracz s.c. z siedzibą w 36-002 Jasionka, Tajęcina 3.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
36-002 Jasionka, Tajęcina 3 lub adres poczty elektronicznej e-mail: rodo.sc@trastal.pl

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi Klienta – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy firmy TRASTAL s.c., podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy z nami współpracujące, banki, organy administracji publicznej.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.